Misija

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter je neprofitna nevladina organizacija koja promiče ljudska prava, kulturu nenasilja, toleranciju, prava manjina i rodno ravnopravnost povezujući neformalno obrazovanje, istraživanje i aktivizam.

Vizija
Udrugu su osnovali mladi aktivisti koji žele s organiziranjem javnih događaja, edukacija i seminara utjecati na javnost, medije i donositelje odluka te time pridonijeti kreiranju aktivnog i utjecajnog civilnog društva.