O nama

Zašto PaRiter?

Pariter, adv. [par] 1) jednako (sr. aequliter); kao i ja 2) zajednoskupai također

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter ime je dobila po latinskoj riječi pariter koja znači jednako (kao i ja), zajedno, skupa… Osnovana je u Rijeci, s ciljem podizanja svijesti kako o ljudskim pravima, tako i o građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu. Udruga PaRiter nastala je prvenstveno kao reakcija na relativno pasivno okruženje u kojem se nedovoljno govori o ljudskim pravima te o socijalnim, kulturnim i ekonomskim pravima pojedinca. Naša želja je aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu.

Svrha osnivanja i djelovanja Udruge je promicanje poštivanja ljudskih prava sukladno Konvenciji o građanskim i političkim pravima, Konvenciji Ujedinjenih naroda o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama te drugim sličnim protokolima. Naš cilj je educirati, informirati i osvijestiti problematiku ljudskih prava, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, kroz projekte, radionice, građanske akcije, ali i primjere dobre prakse iz drugih gradova i zemalja. Posebnu pažnju Udruga posvećuje odgoju, edukaciji informiranju mlađih naraštaja, koji su preduvjet za stvaranje zdravog i aktivnog društva, svjesnog svoje uloge, ali i obaveza prema društvu i pripadnicima društva u kojem žive.

Manjinske skupine, čija se prava često zaboravljaju, ignoriraju, relativiziraju ili stavljaju u drugi plan, aktivni su i ravnopravni pripadnici svakog društva, a društvo zasnovano na ideji demokracije zahtijeva jednak položaj svih članova te je stoga neophodno da razvijemo svijest o tome da ravnopravnost u odnosu većine i manjine nije postignuta, da se ljudska prava krše na svakodnevnoj razini te da je pred nama dug put ka jednakosti. Kako bi djelovali u smjeru promjene, nužno je potenciranje i razvijanje zajedničkog dijaloga. Udruga PaRiter želi biti katalizator tog dijaloga te aktivni čimbenik u stvaranju grada u kojem će na praktičnoj, a ne samo deklarativnoj, razini ljudska prava svih skupina biti jednako vrijedna.

Misija

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter je neprofitna nevladina organizacija koja promiče ljudska prava, kulturu nenasilja, toleranciju, prava manjina i rodnu ravnopravnost povezujući neformalno obrazovanje, istraživanje i aktivizam.

Vizija

Ravnopravno društvo koje prepoznaje i poštuje različite potrebe i prava svih ljudi.

Ciljevi Udruge:

 • promoviranje kulture nenasilja i tolerancije te ljudskih i građanskih prava i sloboda kao nužnih preduvjeta demokratizacije društva
 • prepoznavanje i razumijevanje općih i specifičnih prava žena, rad na osnaživanju ženskog pokreta i žena te stvaranje jednakih uvjeta za njihovo sudjelovanje na svim razinama javnog, političkog i gospodarskog života
 • promocija aktivizma među građanima, kako i osnaživanje građana radi njihovog utjecaja na društvene procese
 • jačanje lokalne demokracije, pluralističkog i multikulturnog društva kao temelja za izgradnju zajednice po mjeri njenih građana.U promicanju ljudskih prava i ženskih ljudskih prava Udruga se rukovodi principima Opće konvencije o ljudskim pravima; Konvencije o građanskim i političkim pravima; Konvencije Ujedinjenih naroda o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima; Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama; Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena; Ustavom RH; Zakonom o ravnopravnosti spolova te drugim sličnim protokolima.

Aktivnosti udruge:   

 • poticanje kreativne razmjene teorijskih i praktičnih pristupa obrazovanju o antidiskriminaciji i ljudskim pravima te izgradnji društvene pravde kroz neinstitucionalnu edukaciju, radionice, seminare, treninge i slično
 • poticanje svijesti i znanja o konvencijama o ljudskim pravima
 • predlaganje, zagovaranje i praćenje nacionalnih i međunarodnih javnih politika antidiskriminacije i ljudskih prava
 • razvijanje kulture dijaloga i kulture nenasilnog življenja
 • afirmacija aktivističkog pristupa u lokalnoj zajednici (građanskog aktivizma, multikulturalizma i tolerancije)
 • educiranje djece i mladih o ljudskih pravima, procesu odlučivanja i demokracije
 • poticanje djece i mladih na aktivnu participaciju i kritičko razmišljanje
 • organiziranje i provođenje edukacija o ljudskim pravima, kulturnom dijalogu i sl.
 • uključivanje, razmjena i suradnja sa srodnim međunarodnim organizacijama
 • sudjelovanje ma međunarodnim stručnim skupovima o ljudskim pravima

Kako do nas?

Adresa: Janeza Trdine 7, 51000 Rijeka
Broj telefona: +385953935611

Dokumenti